Spreker op de jaarvergadering was Robert Kielstra. Lees hier het verslag Geothermie, een reis door de tijd.

 

Direct naar Geothermie, een reis door de tijd.

Locatie: Verenigingsgebouw ‘De Schakel’,  Langeweg 3,  1774 AJ Slootdorp

Agenda jaarvergadering

1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 16 februari 2016 (zie Kroniek 73).
3. Secretaris leest voor, pdf Jaarverslag 2016 Genootschap Wieringermeer.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid.
6. Bespreking en vaststelling begroting 2018.
7. Uitloting lening.

8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Mevr. M.A.A. Miedema-Jorink.
Aftredend en herkiesbaar: Mevr. A.P. Ouwehand.
Tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering kunnen
door minimaal 10 leden andere kandidaten schriftelijk bij het bestuur
worden aangemeld.

9. Rondvraag.
10. Pauze.

11. Lezing door dhr. Robert Kielstra.
Thema: Geothermie, een reis door de tijd.

12. Sluiting.
Met vriendelijke groet,
het bestuur.