20 februari was onze jaarvergadering. Na de pauze vertelde Marian Rijk over haar boek Polderpioniers.

 

Datum: 20 februari 2018
Tijd: 20 uur
Locatie: De Doorbraak, Bollenstraat 66, 1773 AK Kreileroord

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 28 februari > Zie Kroniek 76
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag Penningmeester
5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid
6. Bespreking en vaststelling begroting 2019
7. Uitloting lening
8. Bestuursverkiezing. Er hoeft geen bestuursverkiezing plaats te vinden
9. Rondvraag

10. PAUZE

11. Lezing door Marian Rijk, auteur van ‘Polderpioniers, Het verhaal van een boerenfamilie’

12. Sluiting

Marian Rijk (1973) is de kleindochter van Naan Lodiers en Kees Rijk die vanuit Zeeland in 1940 naar de Wieringermeer trokken. Kees en Naan zijn ook de hoofdrolspelers in het boek Polderpioniers waarin Marian Rijk honderd jaar familiegeschiedenis heeft opgetekend. Polderpioniers, uitgegeven door Ambo | Anthos, verscheen najaar 2016.

Tekst achterflap

In 1857 loopt de jonge en onbevangen landarbeidersdochter Adriana de stadspoort van Goed door om te gaan werken als dienstbode. Twee jaar later is ze ongehuwd zwanger. Deze gebeurtenis vormt het begin van een verhaal over de strijd om het voortbestaan van een Nederlandse boerenfamilie.

Wie erft de boerderij? Dat is de vraag waarmee elke kinderrijke boerenfamilie vroeg of laat te maken krijgt. Voor boerenkinderen die de boerderij niet erfden boden de polders, niet ontgonnen land, uitkomst. In 1927 start de drooglegging van de Wieringermeerpolder; tien jaar later krijgen Kees, het kleinkind van Adriana, en zijn vrouw Naan een perceel toegewezen. Op dat kale polderland, waarin alle wegen, sloten en vaarten met een liniaal zijn uitgetekend, begint het boerenechtpaar hun felbegeerde eigen boerderij, ze worden aldus polderpioniers.

Aan de hand van dit familie-epos schetst Marian Rijk honderd jaar maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Nederland.

www.marianrijk.nl

Tot ziens op de jaarvergadering van het Genootschap, 20 februari 2018.