Welkom op de jaarvergadering! Met lezing door Emiel Hakkenes over zijn boek Polderkoorts. Hoe de Zuiderzee verdween.


Uitnodiging jaarvergadering

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor de jaarvergadering op woensdag 27 februari 2019

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: 
‘de Meerbaak’, Prof. ter Veenweg 4, 1775 BH te Middenmeer.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 20 februari 2018 (zie Kroniek 79)

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid

6. Bespreking en vaststelling begroting 2020

7. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en herkiesbaar: Mevr. M. Butijn.
– Aftredend en herkiesbaar: Dhr. L.J. Bos.
– Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. F. Walstra.
– Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor: Dhr. C. Kooy.
Tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering kunnen door minimaal 10 leden andere kandidaten schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld.

8. Rondvraag

9. Pauze

10. Lezing door dhr. Emiel Hakkenes over/bij zijn boek: Polderkoorts. Hoe de Zuiderzee verdween.

11. Sluiting

Namens het bestuur,
H.J. Roelofsen.

Wij hopen u op 27 februari te mogen verwelkomen.