Wij kijken terug op een goed bezochte jaarvergadering. Wisseling bestuursleden. Jaarverslag en financiële rapportage 2018.

Direct naar Jaarverslag 2018 Genootschap Wieringermeer
Direct naar financieel verslag HGW_Balans en specificatie2018

Frank Walstra is bestuurslid af. De voorzitter bedankte hem voor zijn jarenlange inzet en humor!
Cees Kooy is toegetreden tot het bestuur. Wij wensen Cees veel succes.

 

JAARVERGADERING  op woensdag 27 februari 2019

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: 
‘de Meerbaak’, Prof. ter Veenweg 4, 1775 BH te Middenmeer.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 20 februari 2018 (zie Kroniek 79)

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid

6. Bespreking en vaststelling begroting 2020

7. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en herkiesbaar: Mevr. M. Butijn.
– Aftredend en herkiesbaar: Dhr. L.J. Bos.
– Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. F. Walstra.
– Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor: Dhr. C. Kooy.
Tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering kunnen door minimaal 10 leden andere kandidaten schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld.

8. Rondvraag

9. Pauze

10. Lezing door dhr. Emiel Hakkenes over/bij zijn boek: Polderkoorts. Hoe de Zuiderzee verdween.

11. Sluiting

Namens het bestuur,
H.J. Roelofsen.

Wij hopen u op 27 februari te mogen verwelkomen.