Van harte welkom op de jaarvergadering, in de Cultuurschuur. Aanvang 20 uur. Lezing Tuinbouwveilingen Medemblik.

Adres: Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf

 

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 27 februari 2019 (zie Kroniek 82)

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Kascontrole, verslag en benoeming nieuw lid

6. Bespreking en vaststelling begroting 2021

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar de heren F.G. (Fred) de Vries; en H.J. (Hans) Roelofsen.
Tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering kunnen door minimaal 10 leden andere kandidaten
schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld.

8. Rondvraag

9. P A U Z E

10. Lezing door Atze Kamma en Arnold de Greeuw – De tuinbouwveilingen van Medemblik

Medemblik – Eind 19e eeuw begint in het Achterom de eerste veiling. De veiling heeft vervolgens een roerige tijd ondergaan, die gekenmerkt wordt door afsplitsing van veilingen, verhuizingen van veilinggebouwen, de Tweede Wereldoorlog, het samengaan tot de MEO en de uiteindelijke sluiting in 1972. De presentatie zal een chronologisch overzicht geven met foto’s van de veilinggebouwen, schuiten, treinen en vrachtwagens.

11. Sluiting

OVK – foto aangeleverd door de sprekers